ชดตดตงจกรยานไฟฟาแบบขบกลาง bbs01 มอเตอรแบบใชงานทวไป 36v350w สามารถใชประโยชนจากเกยรของจกรยานเดมได ยงใชลอชด. ไบรท รพพงศ ยอมรบฟดแบค เมยจำเปน มคำตและชม ยก หมาก. เลอกแบบไหนด เครองโกนหนวดกนนำได มแบตในตว ชารจได โกนหนวด กนจอน ตดขนจมก […]