ตองบอกกอนเลยวา ผมไมมโปรอะไรเพอใหไดตวเครองบนถกหรอก แลวรววนกไมไดคารววสายการบน หรออะไรเลยแมแตเจาเดยว. เอ ปารณา ไกรคปต โอด ดฉนกคน วอนหยดใชคำวา ออทสตก มาคกคาม ดอยคา ลดศกดศรความเปนมนษย. ป กพ นโดย Idp ใน Ipd […]

ในทก ๆ ป เจาของรถหรอผขบขรถยนตทกคนยอมมหนาทในการดำเนนการเสยภาษรถประจำป หรอทเรยกวา ตอภาษรถยนต หรอ ตอทะเบยนรถ. ประกนภยรถยนต ชน 1 2 3 3 โปรโมชนป 2564 รทกบรษท ไมตองโทรศพท ผอน 0 […]

ไมเกน 3 ป จะตองนำรถเขาตรวจ. 3500 ตองเสยภาษปละ 2400. มอเตอร ไซค Kawasaki Er 6n 650 Smokybike มอเตอร ไซค กร งเทพมหานคร เคยไปถามบรษทนายหนาทรบทำ เขาบอกวาตองซอ […]