จกรยานเสอหมอบ Trinx รน climber 20FRAME. จกรยานไฮบรดรนนของ Bianchi แบรนดจกรยานชอดงจากประเทศอตาล มตวเฟรมจกรยานเปนอะลมเนยมอลลอยเกรด 6061 ทมนำหนกเบา แตใหความทน. แสงทองไบค แอนด พาร ท เส อหมอบ Merida Ride […]