จกรยานราคาไมเกน 1000 2000 บาท ประเภทเสอภเขาและพบได คมมากๆ ใชไดทงเดกและผใหญ เพราะขนาดลออยท 20 นว ไมมเกยร แตสามารถพบ. เกยร Shimano 7 สปดชวยใหจกรยานรน TILT 500 สามารถรบมอกบทางลาดชนไดทกรปแบบและยงชวยทนแรงตลอดการปน เชน […]

จกรยานพบได เซอรววออกมาใหม สวย ทน พรอมใชงานคะ ตดตอสงซอทางออนไลน หรอเขามาเลอกชมทหนาราน เจไบค สาย4 คะ สนใจสงซอ. จกรยานดไซนสวย จากประเทศองกฤษ โดย DrAlex ผทคดคนและใชเวลาในการวจยตงแตป 1958 ถง 1962 เพอผลตรถจกรยานทใชงานไดด […]