Pre ฮบมอเตอร 300-10 2000w ดสเบรค 60-96v BLDC 10นว. จกรยานไฟฟาฮอนดาดรม A7 เปนรนทพฒนาตอยอดมาจากรน ฮอนดาดรม A6 และ A8 สำหรบรน Dream A7 นม concept […]