ปฏเสธไมไดวากระแสของรถไฟฟากำลงเปนทสนใจไปทวโลก ซงในประเทศไทยเองกเชนกน โดยปจจบน. Nio ET7 2022 รน 150 kWh ราคา 526000 หยวน 2442845 บาท. ล อสะพ ด Ford Mustang 2022 […]