รถยนตสำธำรณะอนนอกจำกรถยนตโดยสำรประจ ำทำง รถยนตบรกำรหมำยควำมวำ รถยนตบรรทกคนโดยสำรหรอใหเชำ. อาคารชดตามพระราชบ ญญตนให ยนคาขอจดทะเบ ยนอาคารช ดต อพนกงานเจ าหน าทพร อมด วย 1. แนวข อสอบ น กว ชาการขนส […]

2 รถยนตรบจาง ซงไดแกรถยนตรบจางบรรทกคนโดยสารไมเกนเจดคน หรอรถยนตสาธารณะอนนอกจากรถยนตโดยสารประจำทางรถยนตบรการ. ประกาศใชบงคบพระราชบญญตรถยนต ฉบบท ๑๘ พศ. แนวข อสอบ กรมการจ ดหางาน ท กตำแหน ง แนวข อสอบ พน กงานข บรถยนต […]