เวบฯ จน เผยภาพ รถไฟฟา bts สายสชมพ-เหลอง เตรยมลงเรอจากจนมาไทย คาดทะยอยเปด. ทยอยเปดเปนชวง ๆ ตงแตป 2565. Ep 379 ร ว ว Knightsbridge Collage รามคำแหง […]