1978 กองทพฝรงเศสตองการใชแทน มราจ 3 และมราจ 5 มการสงมอบในป คศ. พลอากาศตรลอซว ระบวา หากไดรบแจงวามเครองบนรบฝายตรงขามออกปฏบตการ เรากจะสงเครองบนรบขนสงเกตการณทนท โดย. Mirage F1 Kfir Dassault Aviation Fighter Planes […]