จกรยานเฟรมเหลก hi-ten ทมาพรอมกบขนาดลอ 700c รปแบบแฮนดเปนเบบแฮนดตรงสไตลจกรยานเสอภเขา จบถนดมอ ระบบเบรกเปนแบบ disc หนาหลง ชวยให. จกรยานเสอหมอบ Merida Scultura 200 2018 เฟรมอล 18 สปด 2290000 บาท […]