คอรดเพลงยอดนยม เปนคอรดเพลงทมการเลนมากทสดในชวงสปดาหทผานมา ตงแตชวงวนท 20 กมภาพนธ 2564 ถงวนท 26. เพลง รถของเลน Toycarศลปน เสอโครง Tigerทำนอง บอย8ไมเทาคำรอง Md Sponx and Pchy. คอร ดเพลง […]

B flat major scale notes. พระจนทรสนำเงน คอรด เตล ตะวน จารจนดา ฟา กฟาเดยวกน แตจนทรดคลายลำเอยง สงแสงลงมาเพยงเสยว ฉนคนเดยว ทหมอกเมฆบง. คอร ดเพลง จ อแหน […]