16 มถนายน 2563 ประกาศเปดเดนขบวนรถดวนท 9086 ชมทางหาดใหญ. นายนรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟฯ เปดเผยวา หลงเปดใหบรการขบวนรถตงแตวนท 18 พฤษภาคม 2563 ทผานมา จากการตดตามขบวน 90859086 กรงเทพ ชมทาง. Couple […]