โดยในชวง 4 เดอนทผานมา Tesla ไดเรมคนหานกออกแบบมากมาย. 1861 หม 1 ถทางรถไฟเกา. ป กพ นโดย Anuchit ใน รถ น สส น มาสด า […]