รปแบบ modified block. รปแบบนจะคลายกบ block form แตจะมการใชยอหนาทตว body หรอเนอหา โดยยอหนาจะตองเคาะ 5 เคาะ. แล วใครล ะ จะไม ร ก จากบล อก […]

จดหมายภาษาองกฤษ เชงธรกจทนยมเขยนกนนน แบงไดเปน 3 ประเภทคอ full-block form block form และ modified block form ทงนไมวาเราจะใชรปแบบใดเขยนกไดทง. Most letters are written in block […]

2018 – จดหมายภาษาองกฤษ เชงธรกจทนยมเขยนกนนน แบงไดเปน 3 ประเภทคอ full-block form block form และ modified block form ทงนไมวา. จดหมายภาษาองกฤษเชงธรกจทนยมเขยนกนนน แบงไดเปน 3 ประเภทคอ […]