ชน F class น จดเปนชนทมการใหบรการทพเศษสด มทนงกวางขวาง หากงวงกสามารถปรบเปนทนอนได ซงท. 1ชนหนง First class หรอเรยกยอวา P class เปนชนทมบรการพเศษสด มทนงกวางมากและสามารถปรบเอนไดทนงสวนใหญอยหลงหองนกบน. 10 อ นด บสายการบ […]