จดหมายบางฉบบมปลายทางแหงความคดถงอยไกลถงตางประเทศ เนอความในจดหมายสอชดวา ลกยงรก คดถง หวงหา หวงใยตอพอและแมอยาง. จดหมายถงพอ-พงษสทธ คำภรcover by นองแนท เมษายน 49 มนาคม 274 กมภาพนธ 166 มกราคม 135 2016 446. […]