นบไดวา BIANCHI เปนเจาแหงจกรยานเสอหมอบระดบโลก และยอดขายของแบรนดนกมาจากจกรยานเสอหมอบถง 70 แมจะเปนแบรนดจกรยานแรกในโลกททำ Fixed. SHIMANO 21 Speed 37 Rim. ซ อเลย จ กรยานช วยผ ป วยทำกายภาพ ร […]