เรมตนจากการเกรนแนะนำตวกอน แลวบอกจดประสงคในสงทเราตองการจะสอสาร แลวบอกวาเราอยากจะสมครงาน. ตวอยางตอไปนเปนของนกศกษา เขยนจดหมายสมครกบบรษทเพอขอเขาฝกงาน กบบรษท ซง. แยกให ออก เรซ เม ก บจดหมายสม ครงาน ต างก นย งไง Blog Jobthai […]

ตวอยางอเมลสมครงานภาษาองกฤษ แบบตวเตมไมไดแนบ Cover Letter ถามบางงานใหคณสมครงานผานอเมล โดยไมตองมเอกสารแนบ นนหมายความวาตว. แบบอเมล Email ในการสมครงานบางครง กสามารถเปลยนรปจดหมายปะหนา Cover letter ของเรา ใหเปนอเมลได โดยการใสเนอความของ Cover letter ไวในอเมลทเรา. ซองจดหมาย […]