แทนคาตามสตร 522 1 522 0052 22646 หรอ 226 ราย ขนาดกลมตวอยางทค านวณไดเทากบ 226 ราย ผวจยเลอกกลมตวอยางในการตอ ระหวางเรอกบชาย. เรอคายค เรอแคน เสอชชพ เรอยาง เรอไฟเบอร […]