พงยอย ทองยวย ไมเฟรมกระชบลองทำตามคลปนเลย มพยง 10 ทา ใช. นาฬกา ออก กา ลงกา ย มอ สอง. Giant Trinity 1 Fahrrad Spin-X คอผนำเขาจกรยานออกกำลงกาย […]

ไปดโรงงาน Giant ผลตจกรยานมาใหพวกเราขกน. Giant Advanced-Grade Composite- หลกอาน. Giant Stance 2017 เปนจกรยานเสอภเขาทคอนขางจะพรอมสมบรณไปทกสวนเลยกวาได สำหรบ GIANT รน TALON 3 ทมาดวยดไซนทสวยงามเปนอยางมากในรปแบบ Off-Road และ. จักรยานเสือภูเขา […]