เครองบนบงคบรปทรง สวยงานสเกล สมจรง วทย 24 ghz ระยะบงคบ 200 เมตร เครองบนสามารถใชรวมกบวทย Futaba S-FHSS มอก. เครองบนบงคบ ตดกลอง ราคา 196000 บาท Ghost Drone […]