วงวนละ 30-40นาทคะ อาทตยนง 3-5วน นาหนกตว 48 kg คะ. การออกกำลงกายประเภทคารดโอ ชวยในการลดนำหนก เผาผลาญ. ในประเทศ เครองโกนหนวดกนนำได มแบตในตว ชารจได โกนหนวด กนจอน ตดขนจมก ทตดขนจมก เครองโกนขน […]