วา จะขยายแผนงานการผลตยานยนตพลงงานไฟฟา หรอ ev car ดวย. ยอดจอง Wuling Hongguang MINI EV นน 15000 คนเปน. Pin By Pot Dok On Mad […]