รน 15 S CVT 5 ทนง 659000 บาท. จะซอตวทอปทงคอะครบ ราคา Br-v จะโหดกวา แตผมวารปทรงดสวยกวา Mobilio ขนาด 1500 cc 7ทนงเหมอนกน เคยลองนงท ศนยหองโดยสารไมตางกน. […]