รปแบบ modified block. รปแบบนจะคลายกบ block form แตจะมการใชยอหนาทตว body หรอเนอหา โดยยอหนาจะตองเคาะ 5 เคาะ. แล วใครล ะ จะไม ร ก จากบล อก […]