ประดษฐ รถไฟฟา4ลอ ความเรว สงสด 80-100กโลมตร ตอ ชม นงได 4คน ใชงานนาน 7ชม จาก กรงเทพฯ ไป สโขทยไดสบาย -ใชมอเตอร 48 โวลท 12000 วตร […]

จำหนายHub Motor Kits ชดฮบมอเตอรไฟฟาตดตงไดกบจกรยานทกรน ทกแบบ เรมตงแต 250w 500w 1000w 1500w 3000w. จกรยานไฟฟา ไมตองจดทะเบยน ใชไดทกททกเวลา ดไซนทนสมย. จ กรยานไฟฟ า มอเตอร รองเท […]

สง Toruqe มอเตอร Dc แบบไมมแปรง100kw มอเตอรรถยนตไฟฟา100นาโนเมตร ราคาโปรโมชน. พาปารงมาลองขบ รถไฟฟาขนาดจว คนเลกจรง แบรนด SCPmotor ซงจำหนาย. ป กพ นในบอร ด Volt Meter รวว […]