Ninja ZX-14R คอหนงในสามทหารเสอในไลนบกไบคระดบซเปอรสปอรต สวนอกสองเสอ คอ Ninja H2 และ Ninja ZX-10R ทลวนมอบประสบการณขบขทนาตนเตน แต. นนจา250มอสอง นนจา250 นนจา250สวยๆถกๆ นนจา250ภาคอสาน ขอมล ตดตอผขา คนหา รถ […]