2554 381 ครง 15000 บาท เขาชมสนคา ขายจกรยานเสอหมอบ BIANCHI 19 มค. 1885 Edoardo Bianchi ชายหนมชาวอตาล ไดเปดรานจกรยานบนถนนเลกๆทชอวา Nirone 7 หรอถนน ไนโรเน ซอย […]