ขอความคดเหน หรอคำแนะนำ ประกอบการตดสนใจเลอกซอจกรยานเสอหมอบหนอยครบ ระหวาง pinarello dogma f10 กบ scott foil premium หรออาจจะ RC ครบ ขอของป 2016 – 2017. เฟรมเสอหมอบ Pinarello […]