5 ขวบ ชวยฝกทกษะการทรงตวบนสองลอ เพอตอยอดในการขจกรยาน 2 ลอในอนาคต. รายละเอยดสนคารถจกรทรงตวเดก Balance Bike ขาไถ ปรบสง-ตำได รบนำหนกเดกไดราว 25 kg. ลดวนสดทาย Hhsociety รถไฟฟา จกรยานไฟฟา รถจกรยานไฟฟา จกรยาน […]