คณกำลง survival ตองรอด เลม2วธอาน survival ตองรอด เลม2 จะอานจากขวาไปซาย. การตน LETS Comic Of Survival Survival Issue เพอความอยรอดมนษยทำไดทกอยาง เเตผทยอมทำทกอยางใชวาจะเปนผทรอดเสมอไป แตงโดย บก. เม […]