ผมเพงซอ Tern D8 มาครบจากรานแถวฟอรจนอยชนใตดนFortune Bike Shop ราคา 16xxx พรอมๆ กบเพอนทซอ Dahon P8 เหมอนจะซอมาเพอ Review โดยเฉพาะ. ใจวาจะซอจกรยานพบสกคน ระหวาง TERN C7 กบ […]