จากความรของชาง หลายคนหลายสำนก เกอบทงหมด ทผมเคยไดยนมา พดกนเปนเสยงเดยวกนวา Honda ยงไงกทนนอยกวา toyota ทงความทนทานดานการ. หลายทานทตองการซอรถยนตมอสองแตลงเลไมแนใจระหวาง Honda Accord กบ Toyota Camry ซงทงสองรนตางกเปนรถเจาตลาดทงค อกทงยงไดรบความ. รถเก งม อสอง […]