กองกำลงคะมกะเซะ ทไมใชถกสอนเพยงเพอการเปนนกบน แตมากกวานนคอการตดสนใหฆาตวตายดวยปน. หลงจากทมการลงนามในสนธสญญาเปนพนธมตรกน ญปนไดเรมปรบปรงพนธมตรของตน โดยนำเสนอเครองบนรบ Nakajima Ki-27s เครองรนนถกซอ. Pin On Birds Of War ZERO Mitsubishi A6M2 Japanese Zero Fighter […]